SIRAH NABAWIYYAH

Isikan semua tempat kosong, kemudian tekan "Semak" untuk menyemak jawapan anda. Gunakan butang "Hint" untuk mendapatkan huruf berikutnya sekiranya anda ada masalah untuk menyelesaikannya. anda juga boleh menekan butang "[?]" untuk mendapatkan klu. Nota: Anda akan kehilangan markah sekiranya anda meminta bantuan "Hint".
Ketika Nabi Muhammad SAW berusia tahun, datuknya telah meninggal dunia.
Nabi Muhammad SAW membantu Abu Talib dengan mengambil upah .
Ibu susu Nabi Muhammad SAW ialah .
Nabi dididik untuk berakhlak .
Al-Quran ialah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat .